Sociální rehabilitace Zahrada - terénní forma služby

Projekt
Podpora  a rozvoj sociálních služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje do roku 2021 a současně prostřednictvím evaluace podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 
Poslání
Posláním služby Sociální rehabilitace Zahrada – terénní formy je podpora a pomoc osobám se zkušeností s duševním onemocněním v procesu zotavení. Bezplatná služba je poskytována ve městě Kroměříž v prostředí, které si sami vybrali k životu. 
 
Cíle poskytované služby
Cílem všech činností je dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti a to rozvojem specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností nezbytných pro samostatný život.
 
Cílová skupina
Osoby se zkušeností s duševním onemocněním (z klinicko – diagnostického hlediska se jedná převážně osoby spadající svou diagnózou do okruhu psychóz a afektivních poruch) žijící ve městě Kroměříž, kteří se v důsledku svého onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a chtějí spolupracovat.
 
Věková kategorie:
Mladší dospělí (19 – 26 let)
Dospělí (27 – 64 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
 

Službu neposkytujeme:

  • Lidem s kombinovaným postižením (nepřijímáme lidi se střední a těžkou mentální retardací, s těžkým tělesným postižením).
  • Lidem v akutní fázi psychotického onemocnění.
  • Lidem s různými typy demencí.
  • Lidem s diagnostikovanou poruchou osobnosti.

Principy služby – zásady poskytování sociální služby

Individuální přístup – respekt a partnerství k uživatelům i k individuálnímu tempu průběhu poskytování sociální rehabilitace.

Podpora sebedůvěry při rozvoji samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti – práce s uživatelem je zaměřena na plánování kroků, které vedou k posílení schopností převzít zodpovědnost tam, kde to je možné.

Posilování sociálního začlenění – podporujeme uživatele v navazování a upevňování vztahů v přirozeném prostředí, v možnostech další seberealizace a růstu.

Zaručení respektu lidské důstojnosti a mlčenlivosti o sdělených informacích – pracovníci jsou povinni zachovávat vůči uživatelům služby tyto zásady při všech činnostech.

Profesionální přístup – služba je poskytována s vysokou odborností, pracovníci si rozšiřují svoje vzdělání a participují na multidisciplinární spolupráci.

Zajištění bezpečí uživatele služby a pracovníků služby – bezpečí všech je důležitou zásadou po celou dobu poskytování sociální služby.

Bezplatnost služby – služba je poskytována bezplatně.
Uživatelé využívají terénní službu dobrovolně, v rozsahu, který si sami určí.
 
 
Kapacita služby
Okamžitá kapacita 2 uživatelé v danou chvíli.
 

Provozní doba služby

Den Čas
Pondělí 08:00 - 16:00
Úterý 08:00 - 16:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 15:00

Úhrada za poskytované služby
Terénní forma Sociální rehabilitace Zahrada je poskytována zdarma.
Kde nás najdete?
Na adrese Na Kopečku 1480/4 v Kroměříži.
Budova se nachází u vchodu do Podzámecké zahrady, poblíž Arcibiskupských vinných sklepů.
Budova je v sousedství Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
 
Telefon vedoucí služby: 734 788 082
Telefony pracovníků terénního týmu: 730 173 998, 730 175 254, 603 114 356
E-mail: zahrada.teren@kromeriz.charita.cz
Web: www.kromeriz.charita.cz
FB: Charita Kroměříž

Mapa SRZ