Charitní dům pokojného stáří - Domov se zvláštním režimem

 

Poslání

Posláním Charitního domu pokojného stáří (dále jen CHDPS) je poskytovat podporu, pomoc a péči, která umožní lidem trpící demencí prožít pokojné a důstojné stáří. Stáří, ve kterém pocítí, že si je naše společnost prostřednictvím poskytované sociální služby - domov se zvláštním režimem - váží a ctí pro jejich práci a životní zkušenosti. 
 

Cílová skupina

Služba je určena osobám a seniorům (od 50 let až nad 80 let), kteří v důsledku demence (Alzheimerova choroba, jiný typ stařecké demence) mají sníženou soběstačnost a jejich situace proto vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Upřednostňujeme umístění žadatelů s trvalým pobytem ve Zlínském kraji.

Cíle poskytované služby

 • umožnit uživatelům služeb prožít pokojné stáří s ohledem na jejich individuální možnosti a potřeby
 • nabídnout lidem s demencí důstojné, přátelské a bezpečné prostředí jako alternativu častých pobytů v různých  zdravotnických zařízeních
 • podporovat co největší soběstačnost uživatelů s ohledem na jejich zdravotní stav v součinnosti s individuálními plány a cíli spolupráce
 • nastavení takových podmínek života v zařízení, které budou v dostupné míře kopírovat životní rytmus každého uživatele

Principy poskytování sociální služby

 • respekt a úcta k lidské důstojnosti
 • individuální nastavení služby podle potřeb a zdravotního stavu uživatele služby
 • návaznost na domácí péči
 • dodržován posloupnosti - podpora - pomoc - péče
 • práce odborného týmu pracovníků
 • zvyšování kvality služeb prostřednictvím průběžného vzdělávání pracovního týmu
 • komplexnost sociální služby, která vychází z individuálních potřeb uživatelů a tím pomáhá udržet určitou míru soběstačnosti
 • minimalizace negativních změn způsobených pobytem v úst

Služba není určena uživatelům, kteří

 • trpí infekční (nakažlivou) chorobou
 • jsou závislí na návykových látkách
 • z důvodu akutní fáze psychiatrické choroby jsou nebezpeční sobě nebo svému okolí
 • mají vážené smyslové postižení (úplně nevidomí, či úplně neslyšící)

Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování 
 • poskytnutí celodenní stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo zajištění vhodných podmínek pro ni
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí

Fakultativní  činnosti

 • úschova cenností
 • pedikúra
 • kadeřnické služby
 • doprava uživatele služebním vozem
 • duchovní podpora

Úschova cenností a duchovní podpora je poskytována bezplatně. Pedikúra, kadeřnické služby a doprava pro  uživatele jsou účtovány dle platného ceníku Výše úhrad v Charitním domě pokojného stáří.

Duchovní zázemí v Charitním domě

Každou středu:  2x do měsíce mše svatá a 2x do měsíce bohoslužba slova; svátost smíření, možnost udílení svátosti pomazání nemocných, duchovní podpora podle potřeby klientů.

Personální zajištění služby

Služba je poskytována 24hodin denně. V zařízení zajišťují péči o klienty: vedoucí zařízení, hospodářka, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotní personál, pracovníci úklidu a údržby, pracovníci kuchyně a údržbář. Do zařízení dochází jedenkrát týdně praktický lékař, MUDr. Bronislav Rataj a 1x za 1 - 2 měsíce neuroložka, MUDr. Jarmila Železná.