Informace o zpracování osobních údajů

 

Charita Kroměříž je církevní právnická osoba s vlastní právní subjektivitou. Je zřízena olomouckým arcibiskupem v roce 1992 a je podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví zaevidována na Ministerstvu kultury.

Posláním Charity Kroměříž je praktická a konkrétní pomoc potřebným, kteří se nacházejí v tělesné, duševní, sociální nebo duchovní nouzi. Tuto práci Charita Kroměříž koná prostřednictvím svých 9 sociálních a 1 zdravotní služby. Sociální služby jsou registrované a řídí se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Charita Kroměříž zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

 • Charita Kroměříž je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu se zákonnými důvody a to zejména za účelem personální a mzdové agendy a dále potom poskytování sociálních služeb a zajištění zdravotní péče, dále z důvodu osvětové činnosti a prezentování našich služeb a pořádání veřejných sbírek
 • Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb
 • Následně potom na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Každá ze služeb zpracovává osobní údaje v jiném rozsahu, dle jejího charakteru
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými zákony a směrnicemi
 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Pro řešení Vašich požadavků a oprávněných nároků jsme ustanovili kontaktní osobu, kterou můžete kontaktovat:

 

Kontakty na správce:

Charita Kroměříž

 • Adresa: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
 • Telefon: 573 343 648
 • e-mail: info@kromeriz.charita.cz
 • ID datové schránky: anhfgeb

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:

 

 • Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.
 • V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Na závěr Vám zdůrazníme, že ať jste k nám jako ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění Vašich práv žádné riziko a správce s Vámi nebude jednat jakkoliv jinak než jindy a o nic hůř než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.

Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci.

Tým Charity Kroměříž

24.5.2018