Sociální rehabilitace Zahrada

 

Sociální rehabilitace Zahrada - terénní forma služby

Projekt
Podpora  a rozvoj sociálních služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje do roku 2021 a současně prostřednictvím evaluace podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 
Poslání
Posláním služby Sociální rehabilitace Zahrada – terénní formy je podpora a pomoc osobám se zkušeností s duševním onemocněním v procesu zotavení. Bezplatná služba je poskytována ve městě Kroměříž v prostředí, které si sami vybrali k životu. 
 
Cíle poskytované služby
Cílem všech činností je dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti a to rozvojem specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností nezbytných pro samostatný život.
 
Cílová skupina
Osoby se zkušeností s duševním onemocněním (z klinicko – diagnostického hlediska se jedná převážně osoby spadající svou diagnózou do okruhu psychóz a afektivních poruch) žijící ve městě Kroměříž, kteří se v důsledku svého onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a chtějí spolupracovat.
 
Věková kategorie:
Mladší dospělí (19 – 26 let)
Dospělí (27 – 64 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
 

Službu neposkytujeme:

 • Lidem s kombinovaným postižením (nepřijímáme lidi se střední a těžkou mentální retardací, s těžkým tělesným postižením).
 • Lidem v akutní fázi psychotického onemocnění.
 • Lidem s různými typy demencí.
 • Lidem s diagnostikovanou poruchou osobnosti.

Principy služby – zásady poskytování sociální služby

Individuální přístup – respekt a partnerství k uživatelům i k individuálnímu tempu průběhu poskytování sociální rehabilitace.

Podpora sebedůvěry při rozvoji samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti – práce s uživatelem je zaměřena na plánování kroků, které vedou k posílení schopností převzít zodpovědnost tam, kde to je možné.

Posilování sociálního začlenění – podporujeme uživatele v navazování a upevňování vztahů v přirozeném prostředí, v možnostech další seberealizace a růstu.

Zaručení respektu lidské důstojnosti a mlčenlivosti o sdělených informacích – pracovníci jsou povinni zachovávat vůči uživatelům služby tyto zásady při všech činnostech.

Profesionální přístup – služba je poskytována s vysokou odborností, pracovníci si rozšiřují svoje vzdělání a participují na multidisciplinární spolupráci.

Zajištění bezpečí uživatele služby a pracovníků služby – bezpečí všech je důležitou zásadou po celou dobu poskytování sociální služby.

Bezplatnost služby – služba je poskytována bezplatně.
Uživatelé využívají terénní službu dobrovolně, v rozsahu, který si sami určí.
 
 
Kapacita služby
Okamžitá kapacita 2 uživatelé v danou chvíli.
 

Provozní doba služby

Den Čas
Pondělí 08:00 - 16:00
Úterý 08:00 - 16:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 15:00

Úhrada za poskytované služby
Terénní forma Sociální rehabilitace Zahrada je poskytována zdarma.
Kde nás najdete?
Na adrese Na Kopečku 1480/4 v Kroměříži.
Budova se nachází u vchodu do Podzámecké zahrady, poblíž Arcibiskupských vinných sklepů.
Budova je v sousedství Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
 
Telefon vedoucí služby: 734 788 082
Telefony pracovníků terénního týmu: 730 173 998, 730 175 254, 603 114 356
E-mail: zahrada.teren@kromeriz.charita.cz
Web: www.kromeriz.charita.cz
FB: Charita Kroměříž

 

Sociální rehabilitace Zahrada – pobytová forma služby

SRZ - fotka 1

 
Poslání
Posláním služby Sociální rehabilitace Zahrada je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných dovedností pro samostatný život. Služba je určená lidem s chronickým duševním onemocněním.
 
Cíle poskytované služby
Cílem pobytové služby je aktivizace uživatelů a využití jejich zachovalých schopností tak, aby byli schopni samostatného bydlení a začlenění se na trh práce.
 
Charakteristika poskytované služby
Pobytová forma služby slouží k nácviku běžných dovedností potřebných pro samostatný život a poskytuje také podporou v udržení stabilizovaného zdravotního stavu.
 

Cílová skupina uživatelů

Služba Sociální rehabilitace Zahrada je určena lidem:

 • s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz nebo z okruhu afektivních poruch,
 • ve věku 18 až 64 let,
 • jejichž zdravotní stav je stabilizovaný,
 • jejichž cílem je samostatný život s minimální mírou podpory ze strany okolí.

Službu nelze poskytnout lidem:

 • kterým nebyla diagnostikována některá z výše uvedených diagnóz,
 • lidem s mentálním postižením,
 • lidem v akutní fázi psychotického onemocnění,
 • lidem s akutní závislostí na alkoholu nebo jiných psychotropních látkách,
 • lidem s těžkým tělesným postižením (vzhledem k bariérovosti objektu).

Principy služby – zásady poskytování sociální služby

Obecné principy služby:

 • Dodržovat práva uživatele.
 • Respektovat volby uživatele.
 • Individuálně přistupovat a respektovat jedinečnost uživatele.
 • Zachovat lidskou důstojnost.

Specifické principy služby:

 • Partnersky přistupovat (není uplatňován mocenský přístup, který uživatel zná ze zdravotnických zařízení).
 • Spolupracovat s důležitými osobami v životě uživatele (rodina, psycholog, psychiatr aj.).
 • Aktivizovat uživatele (nácvik praktických a sociálních dovedností, aj.).
 • Posilovat odpovědnost uživatele za svůj život (svépomocné aktivity aj.).
 • Zaměřit se na komplexní situaci uživatele.
Kapacita služby
Kapacita je 16 lůžek a je poskytována bez ohledu na trvalé bydliště.
Provozní doba služby
Provoz služby je nepřetržitý.
 

Úhrada za poskytované služby

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI jsou poskytovány bezplatně:

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 

HRAZENÉ ČINNOSTI:

1. Poskytnutí ubytování – 210 Kč/den dvoulůžkový pokoj.
2. Poskytnutí ubytování – 230 Kč/den jednolůžkový pokoj.
 
3. Poskytnutí stravy – zajištění stravy v rozsahu 3 jídel.
Celodenní - podle skutečných nákladů max. do výše 205 Kč/den (dovážková strava).
Oběd - podle skutečných nákladů max. do výše 95 Kč/den (dovážková strava).
Celodenní strava – nácvikové vaření ve skupině s podporou pracovníka – snídaně 10Kč, oběd dle reálných nákladů, večeře 15 Kč.
 
4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 135 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. V případě, že úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 
Kde nás najdete?
Na adrese Na Kopečku 1480/4 v Kroměříži.
Budova se nachází u vchodu do Podzámecké zahrady, poblíž Arcibiskupských vinných sklepů.
Budova je v sousedství Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
Telefon vedoucí služby: 734 788 082
Telefony sociálních pracovníků: 734 788 081, 734 788 084
E-mail: zahrada@kromeriz.charita.cz
Web: www.kromeriz.charita.cz

 

Název střediska Sociální rehabilitace Zahrada
Poskytované služby
§ 70 Pobytová forma
§ 70 Terénní forma
Vedoucí Bc. Jitka Popovská, DiS.
Zástupce vedoucího  
Kontakt e-mail zahrada@kromeriz.charita.cz
Adresa Na Kopečku 1480/4 Kroměříž 767 01
Místo poskytované služby Na Kopečku 1480/4 Kroměříž 767 01
Identifikátor
2541897 - Pobytová forma
5959378 - Terénní forma
 

SRZ - fotka 1

Mapa SRZ

Terénní forma služby

Pobytová forma služby