Sociální poradna

Poskytuje prostřednictvím základního a odborného sociálního poradenství informace, doporučení, nápomoc a podporu lidem v běžné či obtížné životní situaci pohybujících se na území z Kroměřížska.

Dočasná změna pravidel v Sociální poradně

Název střediska Sociální poradna
Druh sociální služby § 37 Sociální poradenství
Vedoucí Bc. Jana Pospíšilová
Zástupce vedoucího Lydie Chudějová, DiS.
Kontakt e-mail socialni.poradna@kromeriz.charita.cz
Adresa Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Místo poskytované služby Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Identifikátor 9924394
 
Provozní doba
Den Ambulance Terén
Pondělí 09:00 - 12:00 x 12:30 - 16:00 Kroměříž, ORP Kroměříž 09:00 - 14:30
Úterý 09:00 - 12.00 x 12:30 - 16:00 Kroměříž, ORP Kroměříž 09.00 - 14:30
Středa 09:00 - 12:00 x 12:30 - 16:00 Kroměříž, ORP Kroměříž 09:00 - 14:30
Čtvrtek 12:30 - 14:30  (max. 1 klient)  
Pátek 09:00 -12:00 x 12:30 - 14:00 (max. 1 klient)  
Ambulance - Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
 
Kontaktní místa v terénu
Morkovice, Zdounky, Hulín, Chropyně, Kvasice - po předchozí dohodě
 
 
 

Poslední konzultace začíná 30 minut před koncem provozní doby, doporučujeme se předem telefonicky objednat, objednaní klienti mají přednost.

Maximální okamžitá kapacita poradny je 2 klienti v jeden okamžik (ambulantní forma) a 2 klienti v jeden okamžik (terénní forma).

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Bc. Jana Pospíšilová
vedoucí služby
sociální pracovnice
733 755 847
Lydie Chudějová, DiS.
zástupce vedoucí
sociální pracovnice
734 780 221
Bc. Markéta Sedláčková, DiS.
sociální pracovnice
733 741 666
Mgr. Milan Sedlář
Sociální pracovník
732 518 381

Motto:

Přijít s problémem pozdě – i to je dobře.

Kdo jsme ?

Sociální poradna je registrovaná sociální služba, jedna z devíti služeb Charity Kroměříž. Našim posláním je prostřednictvím základního a odborného sociálního poradenství, poskytnout informace, pomoc a podporu lidem:

 • v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami zvládnout,
 • v běžných životních situacích, ve kterých lidem chybí dostatek informací.

Sociální poradna poskytuje v rámci znalostí a dovedností pracovníků informace o právech a povinnostech občanů vyplývajících ze zákonů. Zároveň je nápomocna při řešení problémů jednotlivců tak, aby převzali zodpovědnost za své jednání a rozhodování.

 Sociální poradna je založena na těchto principech

 • bezplatnost
 • diskrétnost a důvěrnost
 • individuální přístup
 • podpora a spoluúčast
 • svoboda a zodpovědnost

Komu je Sociální poradna určena ?

Na Kroměřížsku existuje více poraden specializovaných na určitou cílovou skupinu, avšak pouze Sociální poradna poskytuje své služby napříč širokým spektrem cílových skupin, tzn. je určena všem osobám pohybujících se na území Kroměřížska, které se z  jakéhokoliv důvodu ocitly v nepříznivé životní nebo krizové sociální situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními silami. Předpokladem je aktivní komunikace v českém jazyce. Prostory poradny bohužel nejsou bezbariérové. V odůvodněných případech je možno dohodnout terénní formu služby. 

Co Vám nabízíme ?

 • Dluhové poradenství – např. sepsání splátkových kalendářů, pomoc při vyjednávání s věřiteli, informace o insolvenčním návrhu (tzv. osobním bankrotu), příp. jeho sepsání.
 • Poradenství v oblasti exekuce – návrh na zastavení exekuce, odklad exekuce, námitky proti výši exekučních nákladů, vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce, vylučovací žaloba, asistence při vyjednávání s exekutory.
 • Rodinné poradenství – sepisování návrhů na úpravu práv a povinností k nezletilým či zletilým dětem, úpravy výživného příspěvek na výživu a úhradu některých potřeb neprovdané matce, rozvodová problematika (vyživovací povinnost mezi manžely, rozvod, úprava společného jmění manželů).
 • Bytová problematika – konzultace nájemních smluv a vztahů, možnosti sociálního bydlení.
 • Sociální poradenství – informace o sociálních dávkách, pomoc při sepisování žádostí v oblasti dávek, informace o pomoci z Tříkrálové sbírky, úvěrové jízdenky, doprovod na úřady, instituce, případně terénní forma poradenství (v závislosti na kapacitě poradny).

Jaký je náš cíl ?

Hlavním cílem Sociální poradny je seznámit Vás s Vašimi právy a povinnostmi, poskytnout potřebné informace a dopomoci k dosažení optimálního řešení problému za podpory Vaší autonomie.

Cílové skupiny Sociální poradny jsou:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto životem ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Dílčím cílem poradny je, abyste dokázali nebo získali

 • informace a radu, abyste uměli řešit svůj problém
 • orientaci v problému, se kterým jste do poradny přišli
 • znalost svých práv a povinností
 • zkušenost, abyste v  budoucnu dokázali problému předejít, nebo jej lépe zvládnout
 • motivaci a podporu, abyste svůj problém řešit chtěli
 • odpovědnost za řešení svých problémů
 • umět pojmenovat cíl, kterého chcete v řešení svého problému dosáhnout

Aktivity poradny

odborné právní a sociálně-právní poradenství, včetně sepsání běžných návrhů a podání k soudu,

 • praktické, věcné informace, poskytnutí cílené rady
 • kontakty na organizace zaměřené na odbornou sociální pomoc
 • odkazování, doprovod, odesílání a vyjednávání i mimo Sociální poradnu
 • aktivní pomoc - při vyplňování formulářů, pomoc se psaním dopisů, vysvětlování obsahu dokumentů
 • nezávislé, nestranné, bezplatné a diskrétní odborné psychosociální a sociálně-právní poradenství

Pravidla pro poskytování služby

 • Odborné sociální poradenství lze poskytovat bez uzavření písemné smlouvy. Na Sociální poradnu se můžete obrátit i anonymně. Může tím být však ovlivněn rozsah služby (např. návrh k soudu ve formě obecného vzoru, nikoli „ušitý na míru“). Spolupráci můžete ukončit bez udání důvodu, avšak ze schůzky je nutné se řádně omluvit.
 • V případě spolupráce s poradnou je vyžadován Váš aktivní přístup a u sepsaných podání k soudu rovněž Vaše zpětná vazba s informací, jak byla záležitost uzavřena. Každý má právo si sám zvolit řešení, a proto i zodpovědnost za svá rozhodnutí si rovněž nese každý sám.
 • Pracovník má právo odmítnout poskytnutí služby v případě, že je osoba pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek, pokud je osoba agresivní či jinak nebezpečná. Objednací termíny i terénní aktivity jsou závislé na kapacitě poradny.

Poskytované služby v nabídce

 • Poskytnutí informace, rady – v oblasti rodinného a občanského práva, v oblasti sociálních dávek a sociálního zabezpečení.
 • Aktivní pomoc v poradně – asistence při vyplňování formulářů, dotazníků, sepisování žádostí apod.
 • Vyjednávání mimo poradnu - poradce vyjednává v zájmu klienta s třetí stranou v otázkách bydlení, rodiny atd.
 • Právní poradenství – z oblasti rodinného a občanského práva, poradce poskytuje jednoduché informace z oblasti práva (v závažnějších případech doporučen právník), nebo problém konzultuje s právníkem.
 • Psaní, konzultace právnické dokumentace (návrhy, smlouvy, odvolání, …) -  v rozsahu vzorů veřejně dostupných, specifická problematika doporučena k přenechání právnímu zástupci, advokátovi.
 • Součinnost, spolupráce s institucemi – na poradnu se mohou obrátit také instituce či organizace, které potřebují využít jejich služeb a mají za to, že jim Sociální poradna může být nápomocna.
 • Doprovod na úřady a instituce v místě – poradce doprovází klienta mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje, je spíše morální podporou.
 • Sdílení – klient přichází jen za účelem sdělení problému, očekává pouze jeho vyslechnutí.
 • Zásady poskytnutí pomoci z Tříkrálové sbírky - poradce poskytuje informace o principech a postupu při žádosti o pomoc z Tříkrálové sbírky.
 • Zprostředkování mediace –  (mediace=vyjednávání a uzavření dohody s pomocí poradce, a to zejména při řešení občanských sporů, při práci s rodinami či manželi. Poradce nestraní žádnému účastníkovi, ale pomáhá všem, aby našli to, v čem se mohou shodnout. Všichni zúčastnění by měli považovat přijaté řešení za nejlepší možné. Výhodou mediace je možnost řešit spor vstřícně, nikoli konfrontačně. Účastníci mediace mají právo ovlivnit, kdo mediaci poskytuje).
 • Odeslání – klient je hned při počátečním kontaktu přesměrován na jinou organizaci, je odeslán na sjednanou schůzku.
 • Odkazování – doporučeno řešení dílčího problému klienta jinou organizací s výčtem těchto kontaktů.

Projekt - Tandem aneb Spolu to zvládneme

Projekt - SP blíž lidem

Dotazník spokojenosti pro poradnu

Dotazy na Finanční a dluhové poradenství

Pokyny a doporučení pro klienty Sociální poradny