Osobní asistence

 

Posláním Osobní asistence je poskytnout podporu lidem, kteří v důsledku věku, zdravotního postižení nebo omezení, potřebují pomoc při prožívání života navyklým způsobem, který je srovnatelný s běžným způsobem jejich vrstevníků. Územní působnost - Kroměřížsko, Koryčansko, Zdounecko, Morkovsko.

Název střediska Osobní asistence
Název sociální služby dle zákona § 39 Osobní asistence
Vedoucí Mgr. Pavla Šišková
Zástupce vedoucího Kateřina Skřičková, DiS.
Kontakt e-mail osobni.asistence@kromeriz.charita.cz
Kontakt telefon
733 755 841, 733 741 444
Adresa
Ztracená 63, Kroměříž 767 01
Zakostelí 36, Zdounky 768 02
Kolaříkova 879, Morkovice 768 33
Místo poskytované služby Kroměřížsko, Koryčansko, Zdounecko, Morkovsko
Identifikátor 1491324
 

Odkazy

Ceník

Pravidla o poskytování služeb

Prázdniny na kolečkách 2019

Den bez bariér 2019

 

Úřední hodiny

Den Kroměříž Zdounky Morkovice
Pondělí 09:00 - 15:00    
Úterý 09:00 - 15:00   15:00 - 17:00
Středa 09:00 - 15:00 13:00 - 15:00  
Čtvrtek 09:00 - 15:00    
Pátek 09:00 - 12:00    
 • Kroměříž - Ztracená 63 ( Bezbariérový přístup )
 • Zdounky - Zákostelí 36 ( Přístup není bezbariérový )
 • Morkovice - Kolaříkova 879 ( Přístup není bezbariérový )

Můžete si sjednat schůzku i v jiný čas na základě telefonické nebo e-mailové dohody .

2. Poslání

Posláním Osobní asistence je poskytnout podporu lidem, kteří v důsledku věku, zdravotního postižení nebo omezení potřebují pomoc při prožívání života podle svých potřeb, přání a možností.   

3. Cíle poskytovaných služeb
 • a) podpora umožnit klientovi žít ve svém přirozeném prostředí,
 • b) pomoct zvládat běžné každodenní činnosti,
 • c) podpořit soběstačnost a samostatnost klienta
4. Cílová skupina

Do cílové skupiny patří  osoby od 4 let a senioři se zdravotním znevýhodněním, kteří  potřebují pomoc druhé osoby, a mají:

 • a) mentální, tělesné či kombinované postižení,
 • b) duševní onemocnění ve stabilizovaném stavu,
 • c) zdravotní znevýhodnění.

Do cílové skupiny nepatří osoby:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči pod lékařským dohledem,
 • závislé na omamných látkách nebo alkoholu v akutní fázi.
 5. Principy služby
 • Individuální přístup - pracovníci poskytují služby individuálně podle potřeb, požadavků a možností klienta.
 • Partnerský přístup - pracovník a klient spolu jednají na základě rovnocenného přístupu.
 • Celostní přístup – pracovníci pohlížejí na situaci klienta v souvislostech, nikoliv jen na dílčí aspekty. Pracovníci spolupracují s rodinou a blízkými osobami klienta, zprostředkovávají kontakt s přáteli, vrstevníky a širším sociálním okolím.

001297_05_018532

6. Působnost služby

Jedná se o terénní služby poskytované v přirozeném prostředí klienta, zejména v jeho domácnosti nebo na místě, které si sám určí.

Služby jsou poskytovány v celém ORP Kroměříž, kam spadají následující obce:  Bařice – Velké Těšany, Bezměrov, Břest, Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Hulín, Chropyně, Chvalnov - Lísky, Jarohněvice, Karolín, Koryčany, Kostelany, Kroměříž, Kunkovice, Kvasice, Kyselovice, Litenčice, Lubná, Lutopecny, Morkovice – Slížany, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice, Pravčice, Rataje, Roštín, Skaštice, Soběsuky, Střílky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, Troubky – Zdislavice, Uhřice, Věžky, Vrbka, Záříčí, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobice, Žalkovice.

001298_05_018549

7. Rozsah poskytovaných služeb

 

 7.1 Základní služby

Služby Osobní asistence jsou poskytovány dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a podle § 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 •     pomoc a podpora při podání jídla,
 •      pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 •      pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 •      pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

b) Pomoc při osobní hygieně

 •    pomoc při koupeli,
 •     pomoc při úkonech osobní hygieny,
 •     pomoc při použití WC.

c) Pomoc při zajištění stravy

 •     pomoc při přípravě jídla a pití.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 •    pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 •    nákupy a běžné pochůzky.

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 •   pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 •    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 •    pomoc při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob,
 •    pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických i sociálních schopností a     dovedností.       

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby včetně doprovodu zpět.

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 •    pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 •     pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

V průběhu základní služby jsou za účelem zvýšení kvality služeb využívány koncepty smyslové aktivizace, reminiscence, validace, bazální stimulace, ergoterapie, kinestetická mobilizace, logopedická prevence, kognitivní aktivizace a Montessori pedagogika pro seniory.

000225_05_001909

7.2 Fakultativní služba

Doprava automobilem

Klient může využít dopravu automobilem střediska Osobní asistence za účelem pochůzky, nákupu, návštěvy lékaře, apod. Cena za tuto fakultativní službu je uvedena v aktuálně platném ceníku.

Činnosti, které osobní asistence neposkytuje:

 • přeprava osob, které nejsou schopny se s mírnou dopomocí přesunout do automobilu,
 • chystání, podávání léků a jejich injekční aplikace,
 • vaření pokrmů, jejichž příprava trvá déle než 60 min,
 • běžný úklid, který trvá déle než 120 minut,
 • péče o domácí zvířata,
 • opravování nefungujících domácích spotřebičů,
 • přebírání poštovních zásilek za klienta nebo jeho rodinné příslušníky,
 • velký sezónní úklid jako např. mytí oken, věšení záclon, tepování/čištění koberců,
 • uklízení sklepů, půd, venkovních prostor, dílen a neobývaných prostor,
 • odhazování sněhu,
 • sečení trávy, hrabání listí a ostatní práce na zahradě,
 • úklid po stavebních či malířských pracích v bytě nebo domě
 • štípání dříví,
 • údržba hrobu,
 • vyvážení popelnic před dům,
 • montáž a opravy kompenzačních pomůcek,
 • montáž nábytku.
8. Provozní doba služby

Službu je možno využívat 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků, na základě předem sjednaného harmonogramu.

001299_03_018564

Minimální délka služby je 30 minut. Pokud bude tato minimální doba zkrácena na přání klienta, i přesto bude uhrazena v plné výši. Pokud bude služba kratší z provozních důvodů poskytovatele, tak se účtuje tento zkrácený čas. Výjimku tvoří fakultativní služba – doprava automobilem. V tomto případě může být služba kratší než 30 minut.

K délce každé služby se připočítává čas nezbytný k zajištění činnosti v paušální výši 16 min. Skutečně spotřebovaný čas k zajištění činnosti v rámci jednoho setkání se skládá z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u klienta a času nezbytného k zajištění činností (tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání).

9. Pracovní tým

Poskytování Osobní asistence zajišťuje vedoucí střediska, sociální pracovnice a 10 osobních asistentek. Z provozních důvodů se osobní asistentky u klientů střídají. Okamžitá kapacita je 10 klientů v pracovní dny (v době mezi 6. – 20. hodinou) a 3 klienti o víkendech, svátcích a v pracovní dny v době mezi 20. – 6. hodinou.

001300_03_018581

001504_05_021697

Nadace Agrofert podpořila středisko OA v rámci programu „PODPORA DOSPĚLÝCH OSOB S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM“ rok 2018 částkou 150 000,- Kč. Děkujeme.

Projekt - Tandem aneb Spolu to zvládneme