Charitní dům pokojného stáří - Odlehčovací služba

 

Poslání  odlehčovací služby

Všichni, kdo se dlouhodobě starají o své blízké odkázané na jejich péči potřebují  čas a prostor pro odpočinek a relaxaci, řešení vlastních problémů. Odlehčovací služby nabízí krátkodobé ubytování lidem odkázaným na pomoc druhých po dobu, kterou jejich rodinní pečovatelé potřebují k regeneraci svých sil.

Cílová skupina

Služba je určena dospělým osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení  mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby. Běžně je o ně pečováno v domácím prostředí, ale z důvodů léčby či relaxace rodinných pečovatelů potřebují dočasné krátkodobé umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb. Upřednostňujeme žadatele s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji.

Cíle poskytované služby

 • prostřednictvím pobytové služby zajistit  dočasnou péči osobám, které z důvodu věku, chronické nemoci  nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a péče o ně  je běžně zajišťována v jejich přirozeném prostředí
 • zajistit rodinným pečovatelům prostor pro vlastní léčbu, relaxaci a odpočinek po nezbytně nutnou dobu

Principy poskytování sociální služby

 • respekt a úcta k lidské důstojnosti
 • individuální nastavení služby podle potřeb a zdravotního stavu uživatele služby
 • návaznost na domácí péči
 • dodržován posloupnosti - podpora - pomoc - péče
 • práce odborného týmu pracovníků
 • zvyšování kvality služeb prostřednictvím průběžného vzdělávání pracovního týmu
 • komplexnost sociální služby, která vychází z individuálních potřeb uživatelů a tím pomáhá udržet určitou míru soběstačnosti
 • minimalizace negativních změn způsobených pobytem v ústavním zařízení

Doba poskytovaní sociální služby

3 měsíce, ze závažných důvodů (zdravotní stav pečovatele) lze prodloužit maximálně na 6 měsíců.

Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování 
 • poskytnutí celodenní stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo zajištění vhodných podmínek pro ni
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí

Fakultativní  činnosti

 • úschova cenností
 • kadeřnické služby
 • doprava uživatele služebním vozem
 • duchovní podpora

Úschova cenností a duchovní podpora je poskytována bezplatně. Pedikúra, kadeřnické služby a doprava pro uživatele jsou účtovány dle platného ceníku Výše úhrad v Charitním domě pokojného stáří (dále jen CHDPS).      

Personální zajištění služby

Služba je poskytována 24hodin denně. V zařízení zajišťují péči o klienty: vedoucí zařízení, hospodářka, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotní personál, pracovníci úklidu a údržby, pracovníci kuchyně a údržbář. Pokud trvá odlehčovací služba kratší dobu než 6 měsíců, zůstává klient v péči svého původního praktického lékaře a odborných lékařů (psychiatr, neuorolog...). Ve spolupráci s rodinou si zajišťuje potřebné léky a inkontinenční pomůcky na dobu pobytu v CHDPS. V případě trvání odlehčovací služby celých 6 měsíců, je možnost zaregistrovat se u praktického lékaře MUDr. Bronislava Rataje.