Sociální rehabilitace Zahrada – pobytová forma služby

SRZ - fotka 1

 
Poslání
Posláním služby Sociální rehabilitace Zahrada je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných dovedností pro samostatný život. Služba je určená lidem s chronickým duševním onemocněním.
 
Cíle poskytované služby
Cílem pobytové služby je aktivizace uživatelů a využití jejich zachovalých schopností tak, aby byli schopni samostatného bydlení a začlenění se na trh práce.
 
Charakteristika poskytované služby
Pobytová forma služby slouží k nácviku běžných dovedností potřebných pro samostatný život a poskytuje také podporou v udržení stabilizovaného zdravotního stavu.
 

Cílová skupina uživatelů

Služba Sociální rehabilitace Zahrada je určena lidem:

 • s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz nebo z okruhu afektivních poruch,
 • ve věku 18 až 64 let,
 • jejichž zdravotní stav je stabilizovaný,
 • jejichž cílem je samostatný život s minimální mírou podpory ze strany okolí.

Službu nelze poskytnout lidem:

 • kterým nebyla diagnostikována některá z výše uvedených diagnóz,
 • lidem s mentálním postižením,
 • lidem v akutní fázi psychotického onemocnění,
 • lidem s akutní závislostí na alkoholu nebo jiných psychotropních látkách,
 • lidem s těžkým tělesným postižením (vzhledem k bariérovosti objektu).

Principy služby – zásady poskytování sociální služby

Obecné principy služby:

 • Dodržovat práva uživatele.
 • Respektovat volby uživatele.
 • Individuálně přistupovat a respektovat jedinečnost uživatele.
 • Zachovat lidskou důstojnost.

Specifické principy služby:

 • Partnersky přistupovat (není uplatňován mocenský přístup, který uživatel zná ze zdravotnických zařízení).
 • Spolupracovat s důležitými osobami v životě uživatele (rodina, psycholog, psychiatr aj.).
 • Aktivizovat uživatele (nácvik praktických a sociálních dovedností, aj.).
 • Posilovat odpovědnost uživatele za svůj život (svépomocné aktivity aj.).
 • Zaměřit se na komplexní situaci uživatele.
Kapacita služby
Kapacita je 16 lůžek a je poskytována bez ohledu na trvalé bydliště.
Provozní doba služby
Provoz služby je nepřetržitý.
 

Úhrada za poskytované služby

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI jsou poskytovány bezplatně:

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 

HRAZENÉ ČINNOSTI:

1. Poskytnutí ubytování – 210 Kč/den dvoulůžkový pokoj.
2. Poskytnutí ubytování – 230 Kč/den jednolůžkový pokoj.
 
3. Poskytnutí stravy – zajištění stravy v rozsahu 3 jídel.
Celodenní - podle skutečných nákladů max. do výše 170 Kč/den (dovážková strava).
Oběd - podle skutečných nákladů max. do výše 75 Kč/den (dovážková strava).
Celodenní strava – nácvikové vaření ve skupině s podporou pracovníka – snídaně 10Kč, oběd dle reálných nákladů, večeře 15 Kč.
 
4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 130 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. V případě, že úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 
Kde nás najdete?
Na adrese Na Kopečku 1480/4 v Kroměříži.
Budova se nachází u vchodu do Podzámecké zahrady, poblíž Arcibiskupských vinných sklepů.
Budova je v sousedství Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
Telefon vedoucí služby: 734 788 082
Telefony sociálních pracovníků: 734 788 081, 734 788 084
E-mail: zahrada@kromeriz.charita.cz
Web: www.kromeriz.charita.cz

 

Mapa SRZ

SRZ-2352

SRZ-2362