Pastorační služba

 

Pastorační asistent - Mgr. Jana Pláteníková
Adresa - Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Telefon - 573 343 648
Mobil - 737 630 670
E-mail - jana.platenikova@kromeriz.charita.cz
 

Co je pastorační služba ?

Pastorační služba je službou duchovní pomoci a doprovázení klientů, jako jsou nemocní a staří lidé. Tzn. doprovázet je a přistupovat k nim z pozice víry v jejich nemoci, utrpení či umírání a pomáhat jim k lidsky důstojnému zvládnutí jejich životní situace, včetně smrti, a to na jejich dostupné úrovni víry.

Papež Benedikt XVI. ve své encyklice Deus caritas est píše: "Láska - caritas - bude vždy potřeba. Vždy bude existovat utrpení, které volá po útěše a pomoci jako výraz konkrétní lásky k bližnímu."

Svatý Pavel říká: "Příjímejte jeden druhého tak, jako Kristus k slávě Boží přijal nás." (Řím. 15,7)

Každé setkání s klientem se uskutečňuje v jeho domácnosti nebo v sociální službě, kde si společně popovídáme. Čtení z knihy "Příběhy pro potěchu duše" či příběh z Bible je vždy zaměřen tak, aby klient byl povzbuzen, potěšen a duchovně posilněn. Setkání je podle přání klienta zakončeno společnou modlitbou. Je možno domluvit kněze ke svátosti smíření či svátosti pomazání nemocných.

Pastorační služba je také zaměřena i na pracovníky Oblastní charity Kroměříž. Vždyť opravdová služba vyžaduje nasazení celého člověka. Aby pracovníci Charity dovedli mít ve své službě správný postoj a svou prací současně duchovně rostli, je třeba jim pomáhat a povzbuzovat. Ne všichni jsou lidé velké víry, ale věřím, že všichni mohou správnou službou v Charitě povyrůst. Svatý Jan v evangeliu říká: "Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že skutky jsou vykonány v Bohu."