Kontaktní centrum Plus

Je jediným nízkoprahovým zařízením v okrese Kroměříž zabývajícím se terciární protidrogovou prevencí a nabízejícím své služby uživatelům nealkoholových drog a jejich blízkým. V rámci zařízení probíhají dva vzájemně propojené projekty. Prvním je Kontaktní a poradenské centrum Plus jako služba ambulantního typu a druhým Terénní program Plus, který poskytuje služby formou terénní práce. Zřizovatelem Kontaktního centra Plus je Charita Kroměříž.

 
Název střediska                                                             Kontaktní centrum Plus
Projekty                                                      Kontaktní a poradenské centrum Plus, Terénní program Plus
Vedoucí Mgr. Silvia Klučková
Zástupce vedoucího Mgr. Jan Zahradník
Kontakt mail kc.km@kromeriz.charita.cz
Kontakt telefon 573 336 569
Adresa Ztracená 63, Kroměříž 767 01
Místo poskytované služby

Ambulantní služba - Kroměříž

Terénní služba - Holešov, Hulín, Chropyně, Bystřice pod Hostýnem, Morkovice- Sližany, Kroměříž

Otevírací doba Kontaktního a poradenského centra Plus

Den  Čas 
 Pondělí           09:00 - 16:00
 Úterý  09:00 - 16:00
 Středa  09:00 - 16:00
 Čtvrtek  09:00 - 16:00
 Pátek  09:00 - 16:00

Provozní doba Terénního programu Plus

Místo   Den  Čas
 Holešov  Pondělí    16:00 - 18:30             
 Hulín  Úterý 16:00 - 18:00
 Bystřice pod Hostýnem  Středa sudé týdny         16:00 - 19:30
 Chropyně  Středa liché týdny      16:00 - 18:00
 Kroměříž  Pondělí a středa 14:00 - 16:00
 Morkovice - Sližany  Čtvrtek 16:00 - 19:30

Komu poskytujeme své služby

 • dle Registru poskytovatelů sociálních služeb poskytuje své služby osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách
 • uživatelům stimulačních drog, opiátů a těkavých látek
 • injekčním uživatelům drog
 • osobám, které chtějí řešit svoji závislost nebo podpořit v abstinenci
 • těm, kteří chtějí řešit svoji situaci nebo situaci svých blízkých v souvislosti s užíváním drog
 • zařízení poskytuje služby osobám od 15 let. Vzhledem k tomu, že základním principem poskytování služeb je anonymita, vycházíme z údajů, které nám je klient ochoten sdělit
 • všechny služby poskytované uživatelům drog, jejich rodičům a blízkým jsou poskytovány anonymně a zdarma

Zásady poskytování sociální služby

 • nastavení služeb se odvíjí od potřeb cílové skupiny
 • poskytování služeb musí být vždy v souladu s platnou legislativou (Ústava, Listina základních práv a svobod, Zákon na ochranu osobních údajů, Zákon o sociálních službách atd.)
 • pracovníci se řídí etickým kodexem zařízení, jsou vázáni mlčenlivostí vzhledem k poskytování služby i ke klientům a to i po ukončení pracovního vztahu, případně smlouvy o dobrovolnictví
 • pracovníci se při poskytování služeb vždy řídí vnitřními předpisy zařízení, které obsahují pravidla a postupy jejich poskytování
 • služby se zaměřují na stabilizaci životní situace klienta, její případné zlepšení či zmírnění následků sociálního propadu
 • každý klient sám svobodně volí kterých služeb využije
 • každý klient při rozhodování uplatňuje vlastní vůli, jedná na základě vlastních rozhodnutí s porozuměním k důsledkům své volby
 • podpora klienta v jeho samostatnosti a odpovědnosti za sebe sama a v aktivním využívání přirozené sociální sítě (rodina, přátelé, partneři, …)
 • pokud klient vyžaduje službu, která je mimo kompetence zařízení, poskytnou mu pracovníci odkaz na příslušná spolupracující nebo jiná zařízení
 • pracovníci informují klienty, odbornou i laickou veřejnost o aktuálním vývoji drogové problematiky zejména v regionu a vyvracejí tak mýty a mylné představy o uživatelích drog
 • pracovníci uznávají, že skutečnost chudoby, rasismu, sociální izolace, prožitá traumata, pohlavní diskriminace a jiné sociální nepoměry mohou činit lidi zranitelnějšími a snižují jejich schopnost efektivně se zabývat minimalizováním poškození způsobených drogami
 • pracovníci zařízení nesouhlasí s braním nelegálních drog, nepodporují ho ani neumožňují
 • pracovníci při práci s klienty vychází z bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu závislosti

Nabízené služby

Uživatelům drog

 • výměnu použitých injekčních stříkaček za čisté
 • testování na hepatitidu C a virus HIV
 • individuální práci na změně
 • poradenství z oblasti závislostí
 • pomoc při vyřizování dokladů, zařizováním dávek, hledáním zaměstnání, bydlení apod.
 • podporu při abstinenci či pomoc při hledání a vyřízení léčby závislosti
 • informace o drogové problematice, o problémech spojených s užíváním drog
 • odkazy na instituce a jiné odborníky (psychology, odborné lékaře, psychiatry, právní poradny)
 • hygienický servis
 • asistenční službu – doprovod do institucí, na úřady apod.

Blízkým uživatelů drog

 • informace o drogové problematice
 • testy na infekční nemoci (přenos HIV a hepatitidy C je možný i přes nechráněný pohlavní styk, používání společných holítek či kartáčků na zuby)
 • testy na přítomnost drog v moči
 • odkazy na jiná odborná zařízení (svépomocné skupiny rodičů a blízkých uživatelů drog, léčebná zařízení, psychology, psychiatry apod.)
 • poradenství  o možnostech a způsobech komunikace s osobou užívající drogy
 • rodinné poradenství (rodinný příslušník a uživatel drog)
 • podporu při řešení problému s uživatelem drog
 • poradenství a podporu v krizi
 • rodičům a blízkým doporučujeme, aby si předem telefonicky či emailem dohodli termín schůzky

Fotogalerie Kontaktní centrum Plus

12. ročník odborné konference 2018

Webová poradna pro uživatele drog a jejich blízké